Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด +

6.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.2 กำหนดขอบข่ายงาน/กำหนดเป้าหมาย

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียน

6.1.4 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด             

- คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายแต่ละงาน             

- กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ           

- ควบคุมจัดสรรจัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- จัดส่งเอกสารหนังสือสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้กับภราดาอาวุธ ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 30 ต.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- จัดส่งฟอร์มสำรวจจำนวน Order สั่งซื้อตำรากลางภาษาอังกฤษมูลนิธิฯ (Textbook) ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ค่าย Assumption United International Summer Camp (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- ประชุมครูไทย EP ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ส่งแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้ Samsung E-Board ในการเรียนการสอน ห้องเรียนหลักสูตร English Program ของกลุ่มครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
จัดส่งฟอร์มสำรวจจำนวน Order สั่งซื้อตำรากลางภาษาอังกฤษมูลนิธิฯ (Textbook) ปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน จัดส่งฟอร์มสำรวจจำนวน Order สั่งซื้อตำรากลางภาษาอังกฤษมูลนิธิฯ (Textbook) ปีการศึกษา 2562   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] สำรวจจำนวน Order ตำรากลางภาษาอังกฤษมูลนิธิฯ นักเรียนและครูผู้สอน สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2562
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ