Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 +

6.14.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

6.14.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิฯ

6.14.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.14.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่สนใจเพื่อเข้ากิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20

6.14.5 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

6.14.6 เบิกงบประมาณ

6.14.7 ลงปฏิทินกิจกรรมแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20

6.14.8 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20

6.14.9 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.14.10 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
- 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (วันที่ 29 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
วันที่ 4 ธันวาคม 2561

สถานที่ จังหวัดจันทบุรี
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20  จังหวัดจันทบุรี มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] เชิญร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ