Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ +

6.6.1 วางแผนร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน        

6.6.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

     6.6.2.1 จัดระบบการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

         - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

         - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

         - กำกับติดตามการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

     6.6.2.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน หลักสูตร English Program

          - สำรวจข้อมูล/สถานที่จัดกิจกรรม

          - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

          - ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

          - นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

     6.6.2.3 นำเสนอผลงานนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 

          - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ      

          - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

         - ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

         - นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.6.3 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม

6.6.4 สรุปผลการติดตาม และวางแผนในการพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
- 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Balloon Pop" (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 3 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่ (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 4 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่ (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตร English Program (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.1 หลักสูตร English Program (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.2 หลักสูตร English Program (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- การนำเสนอผลงานนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร English Program (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.1)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-10.45 การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.1) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ