Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2561) +

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.5 หารือเรื่องแบบเสื้อกรีฑาสี ประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน

6.1.6 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกรีฑา

6.1.7 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.8 จัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.9 เก็บสถานที่

6.1.10 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.1.11 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-15.00 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมประชุม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ