Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561 (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561 (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 15/2561 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561
วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-15.45

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ