Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2) +

6.12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.12.2  ประชุมวางแผน ชี้แจงและมอบหมายงาน

6.12.3 ครูที่ปรึกษา ชั้น ป.6 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกประธานนักเรียน

6.12.4 นักเรียนที่เป็นตัวแทนห้องร่วมประชุมกับที่ปรึกษากิจกรรม รับฟังการชี้แจง แนวปฏิบัติ ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

6.12.5 ตัวแทนนักเรียนแนะนำตนเองด้วยวาจา และแผ่นพับ ตามชั้นต่าง ๆ

6.12.6 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยเลือกตามห้องเรียน

- คณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่องประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำการเลือกตั้ง

- นักเรียนทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

- นับบัตรลงคะแนน

- รวมคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง

6.12.7 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และแต่งตั้งสภานักเรียน

6.12.8 ประเมินผลการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน

6.12.9 สภานักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม

6.12.10 ประเมินผลการทำงานของสภานักเรียน

6.12.11 นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.12 สภานักเรียน (ย 1.1.2)
- บันทึกภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายแก่นักเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- การเลือกตั้งประธานนักเรียน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ขออนุญาตนำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 เข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ขออนุญาตนำสภานักเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- สภานักเรียนชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- สภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม Master chef kids (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม Master chef kids (รอบคัดเลือก) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- สภานักเรียนประชุมร่วมกับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Master chef kids (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม Master chef kids (รอบชิงชนะเลิศ) (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- สภานักเรียนขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรม Master chef kids (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- สภานักเรียนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมและเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัล กิจกรรม Master chef kids (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ก.ย. 2561)
- ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรม Master Chef Kids (วันที่ 29 ต.ค. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP HALLOWEEN COSTUMES CONTEST (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม MCP LOY KRATONG COSTUMES CONTEST (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4 (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- สภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 6 (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
สภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy สำหรับนักเรียนชั้น ป.6
วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.15-13.10

สภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy สำหรับนักเรียนชั้น ป.6

 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ