Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด +

6.1.1 วางแผน กำกับ ติดตาม นักเรียนชั้น ป.5 ด้านการเรียน และพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

6.1.2 ดำเนินการกำกับ ติดตามนักเรียนชั้น ป.5 ดังนี้

- ใช้วิธีการสุ่มทดสอบความรู้นักเรียน โดย สอบถามความรู้นักเรียนหน้าแถว

- ดูแล กำกับ ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้น ป.5 ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

6.1.3 สรุปผลการกำกับติดตามด้านนักเรียนชั้น ป.5

6.1.4 รายงานผลการกำกับ ติดตามด้านนักเรียนชั้น ป.5 ให้คณะกรรมการบริหารระดับชั้นและผู้อำนวยการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นในแต่ละวาระ

6.1.5 มอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่มีผลการประเมินดีเด่น

6.1.6 นำสรุปผลการกำกับติดตามด้านนักเรียนชั้น ป.5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นแต่ละวาระไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.5 (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.5 (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.5 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.5 ฝ่าย : งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
กำหนดการ
ประชุมครูระดับชั้น ป.5
วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.00 ประชุมครูระดับชั้น ป.5  อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ