Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น +

6.5.1 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

6.5.2 ประสานงานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

 - วิธีการสอนและขั้นตอนการสอน

 - สื่อการเรียนการสอน

6.5.3 กำกับติดตาม/เสนอแนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

6.5.4 นำผลสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมนำไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น
- 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปีของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ธ.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปีของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปีของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-14.30

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปีของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2561

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ