Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน +

6.6.1 วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน        

6.6.2 ดำเนินการตามแผนในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด

    - ดำเนินการตามแผนงาน            

    - จัดเตรียมเอกสาร รายงานต่าง ๆ 

6.6.2.1 สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพครูและการตรวจสุขภาพประจำปี)   

    - ค่าประกันสุขภาพครูชาวต่างประเทศ

    - ค่าขวัญและกำลังใจ (กระเช้าของขวัญ, คลอดบุตร, แต่งงาน, ตั๋วเครื่องบิน)

6.6.2.2 การต่อวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานครูต่างประเทศ

6.6.2.3 สวัสดิการสำหรับนักศึกษาจีน

    - ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา        

    - ค่าอาหารเช้า/เย็น นักศึกษาฯ     

    - ค่าเลี้ยงรับรอง           

    - ค่าเบิกรักษาพยาบาลล่วงหน้า     

    - ค่าของที่ระลึก            

    - ค่าทัศนศึกษา            

6.6.2.4 การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.6.3 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน    

6.6.4 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน
- 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- การรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- การขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 26 ธ.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 27 ธ.ค. 2561)
- การแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน
วันที่ 27 ธันวาคม 2561

สถานที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน กิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ