Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีแต่ละระดับชั้น

2) จัดกิจกรรมวันเด็กตามฐาน สาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหน่วยงานภายนอก

3) แจกขนมของขวัญวันเด็ก ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

4) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็ก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมซุ้มขนมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
กำหนดการ
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 2 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 และ 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
15.00-15.45

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-ป.6 การใช้โปรแกรม Power point หัวข้อ ท่องเที่ยวไทยในวันเด็ก

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์  
15.00-15.45 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-ป.6 การใช้โปรแกรม Power point หัวข้อ อาชีพในฝัน  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2) มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ