Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ +

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ในปัจจุบัน

6.2.2 ออกแบบ และจัดเตรียมข้อมูลจัดบอร์ดความรู้

6.2.3 ดำเนินการจัดบอร์ดความรู้

6.2.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.2.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2561 (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม
วันที่ 3 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม เรื่อง 12 เคล็ดลับจัดระเบียบชีวิต  อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart) มิส  จิราณี    ทิศรีชัย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ