Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก) +

6.1.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมในเรื่องที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา

6.1.2 ปรับปรุงแผนการสอนกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน

6.1.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน และกำหนดวันในการจัดกิจกรรม

6.1.4 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสอน

6.1.5 ดำเนินการสอน

6.1.6 เก็บรวบรวม และตรวจให้คะแนน

6.1.7 สรุปผลเป็นรายบุคคล

6.1.8 ศึกษา วิเคราะห์ และนำเรื่องที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาไปปรับแผนการสอนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (7.6, TQA.3.2ก)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5
วันที่ 14 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.15-10.05

สอนกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1/5, ป.4/6 และ ป.5/4

 ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 สอนในคาบเรียนวิชาลูกเสือ
11.10-12.00

สอนกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.4/3 และ ป.5/2

 ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 สอนในคาบเรียนวิชาลูกเสือ
12.10-13.00 สอนกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.2/1  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 2/1) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 สอนในคาบเรียนวิชาลูกเสือ
13.00-13.50 สอนกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.2/6, ป4/7 และ ป.5/6  ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 สอนในคาบเรียนวิชาลูกเสือ
13.50-14.40 สอนกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.4/4 และ ป.5/5  ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 สอนในคาบเรียนวิชาลูกเสือ

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายละเอีดยการเรียนลูกเสือในสัปดาห์หน้า (14-18 ม.ค. 62)
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ