Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3) +

6.8.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน ปีการศึกษา 2560

6.8.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.8.3 ปรับปรุงแบบการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.8.4 จัดเตรียมแบบประเมิน

6.8.5 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.8.6 กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

6.8.7 ดำเนินการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.8.8 สรุปผลการประเมิน

6.8.9 นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน
วันที่ 9 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน

 ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ