Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (16 ม.ค. 2562) +

6.2.1 ศึกษาข้อมูลจากการประเมินผลของการจัดงานในปีการศึกษา 2560

6.2.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม

6.2.3 ดำเนินการจัดพิมพ์จดหมายเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติ

6.2.4 ดำเนินการจัดซื้อของที่ระลึกและติดต่อประสานการจัดเลี้ยงอาหาร

6.2.5 ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

6.2.6 ดำเนินการจัดงานวันกตัญญูครูอาวุโส       

6.2.7 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม           

6.2.8 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 

6.2.9 นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป 

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14
วันที่ 7 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ