Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-ป.3 +

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.2.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.2.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.1-ป.3 ประจำปีการศึกษา 2561

6.2.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.2.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-ป.3
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2
วันที่ 8 มกราคม 2562

สถานที่ ห้องเรียน ป.2/7
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
17.00-18.00 ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2  ห้องเรียน ป.2/7 มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ