Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2561 +

6.20.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.20.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.20.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมายลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.20.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561

6.20.5 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561

6.20.6 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.20.7 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.20-10.00 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูจัดดอกไม้ เพื่อเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ