Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)
- นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป 2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป 2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และ ป.2/8 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้นป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่1 (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป 1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/3, ป.1/2, ป.1/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/8, ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/1, ป./2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/6 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/3 และป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 4 (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้นป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้นป.1/1 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้ง ที่ 5 (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 5 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/2, และป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/1 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (วันที่ 26 ต.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/6และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้นป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้นป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้นป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/6 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น 3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 7 และนักเรียนชั้น ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 8 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (วันที่ 6 ก.พ. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/1,ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
กำหนดการ
นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7
วันที่ 10 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.05-14.55 นักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ