Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (วันที่ 30 มี.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8
วันที่ 8 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.30

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ