Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน +

- วันครู (16 ม.ค.)

- วันการศึกษาเอกชน (10 ก.พ.)

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมกิจกรรม

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ในการบันทึกภาพวิดีโอ

- ประสานงานสื่อสารมวลชนในการบันทึกภาพของกิจกรรม

- นัดหมายครูที่เข้าร่วมกิจกรรม

- จัดเตรียมพานธูปเทียน พานดอกไม้ และช่อดอกไม้ (สำหรับวันครู) แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล

- เข้าร่วมกิจกรรม

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของครู

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน
- 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62 (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27 (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
กำหนดการ
คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62
วันที่ 16 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-12.00

คณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62

 หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอเชิญร่วมงานวันครู 62
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งการเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2561 (16 ม.ค.62)
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งการทำบันทึกข้อความชี้แจงกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ