Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร +

6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน จากประเทศจีนกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

6.4.1.1 วางแผนกำหนดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

6.4.1.2 ติดต่อประสานงานในการดำเนินงาน

6.4.1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.1.5 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.2 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน

6.4.2.1 วางแผน กำหนดกิจกรรมและสถานที่ในการทัศนศึกษา

6.4.2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงาน องค์กรภายนอกต่าง ๆ

    - ประชาสัมพันธ์

    - ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน

    - ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.2.3 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.2.4 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.3 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)

6.4.3.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าค่ายและทัศนศึกษา

6.4.3.2 ขอคำปรึกษา แนวทางในการดำเนินงานโครงการจากผู้อำนวยการ

6.4.3.3 จัดทำ และนำเสนอเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนำเสนอขออนุมัติ

6.4.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ ประชุมปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมายการดำเนินงาน และมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้ง

6.4.3.5 จัดทำใบสมัคร/ระเบียบการสมัคร/ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบโดยการจัดทำหนังสือจากทางโรงเรียน

ใช้สปอตโฆษณา  MCTV ป้ายประชาสัมพันธ์Website โรงเรียน

6.4.3.6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเรื่อง ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และสถานที่เข้าค่ายทัศนศึกษา เป็นต้น

6.4.3.7 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2561

6.4.3.8 ดำเนินการจัดการเข้าค่ายและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

6.4.3.9 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.3.10 สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ร่างจดหมายเชิญครูจากประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาของโครงการ (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- เสนอเซ็นจดหมายเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมนักเรียนจีน (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนขอเข้าพบผ.อ.เพื่อนำเสนอรายละเอียดค่ายภาษาจีนปี2561 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- เชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- การประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับ อ.จาง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- นักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- การดำเนินการทำเอกสารขอวีซ่าแก่นักเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียน จำนวน 20 คนที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- ผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 10 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 11 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 12 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 13 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 14 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 16 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 18 ต.ค. 2561)
- คณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6 (วันที่ 29 ต.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- ประชุมการส่งข้อสอบ YCT ไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- ขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
- นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
- 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
กำหนดการ
นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00 นักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ