Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 จัดซื้อของขวัญสวัสดีปีใหม่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรภายนอก +

6.5.1 วางแผนการไปร่วมแสดงความยินดีสวัสดีปีใหม่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

6.5.2 ทำเรื่องเบิกงบประมาณในการจัดซื้อ

6.5.3 จัดซื้อของที่ระลึก กระเช้า

6.5.4 นำไปมอบให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

6.5.5 ติดตามการบันทึกภาพการร่วมแสดงความยินดี สวัสดีปีใหม่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

6.5.6 ประเมิน สรุปผล และนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 จัดซื้อของขวัญสวัสดีปีใหม่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรภายนอก
- ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
กำหนดการ
ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ
วันที่ 10 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00

ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ

  มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ