Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562) +

- ประชุมวางแผนการในการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ออกจดหมายขออนุญาตให้บริการวัคซีนแก่ผู้ปกครอง

- ดำเนินการให้วัคซีนแก่นักเรียนในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ ประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

 

แผนงาน : -
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
สิ้นสุด 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ