Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ +

6.4.1 วางแผนการกำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน 

6.4.2 ประชุมบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนละ 1 ครั้ง

6.4.3 ให้คำปรึกษา ชี้แจงงานบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ด้านการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน 

6.4.4 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ตามหน้าที่รับผิดชอบทุกวัน 

6.4.5 มอบหมายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ติชม ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ     

6.4.6 รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

6.4.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.4.8 นำผลการประเมินวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
กำหนดการ
สิ้นสุด 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 30 เมษายน 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ