Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน +

6.5.1 วางแผน ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรของฝ่าย           

6.5.2 พิจารณา การขอใช้งบประมาณของงานหรือบุคลากรตามแผนปฏิบัติงานโดยพิจารณา ตามความจำเป็นเหมาะสม และงบประมาณของโรงเรียน 

6.5.3 ลงชื่อให้ดำเนินการได้ หรือชี้แจงในกรณีที่ไม่สามารถให้ดำเนินการได้     

6.5.4 กรณีมีความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณนอกแผนปฏิบัติงาน จัดทำบันทึกรายละเอียดเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป       

6.5.5 ตรวจสอบข้อมูลการใช้งบประมาณของฝ่ายทุกเดือน             

6.5.6 ประเมินผลการควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร ตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน 

6.5.7 นำผลการประเมินวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน
- 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
กำหนดการ
สิ้นสุด 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน
วันที่ 30 เมษายน 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ