Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ +

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร

- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความต้องการ/กำลังบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณารับบุคลากร

- กรณีสรรหาภายใน ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร ให้บุคลากรภายในโรงเรียนทุกหน่วยงานได้รับทราบ

- กรณีสรรหาภายนอก ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, เว็บไซต์จัดหางานจังหวัด, เว็บไซต์โรงเรียน

- ดำเนินการรับสมัครบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบ

- นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

- นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามอนุมัติ

- ดำเนินกระบวนการคัดสรรบุคลากร

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการสอบคัดเลือก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร 

- ประสานงานผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อทำสัญญาทดลองงาน

- นำเสนอผลการสอบแก่ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติทดลองงาน

- ดำเนินการทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีการศึกษา

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติทำสัญญาจ้างรายปี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานสัญญาจ้างรายปี และแจ้งผลการประเมินเป็นระยะ

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติบรรจุ

- แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นิเทศ/ติดตามการดำเนินงาน

- สรุปผลการประเมินผลการนิเทศ ติดตามแก่คณะกรรมการฯ รับทราบ

- เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานอื่นๆต่อไป

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- สอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสุขศึกษาพลศึกษาพบผ.อ. (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งงานโสตฯพบผ.อ. (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์พบผ.อ. (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- สอบสอนครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 26 ก.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ต.ค. 2561)
- การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1พบผ.อ. (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูประจำชั้นป.3EP พบผ.อ. (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- การสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1และครูEP ป.1 พบผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 8 มี.ค. 2562)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ (วันที่ 3 เม.ย. 2562)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 เม.ย. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ (วันที่ 5 เม.ย. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (วันที่ 5 เม.ย. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 17 เม.ย. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสังคม ป.6 พบผู้อำนวยการ (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
กำหนดการ
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน
วันที่ 11 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.30 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งกำหนดการในการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน (ศุกร์ ที่ 11ม.ค.62)
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ