Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.5 การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา +

- สำรวจจำนวนพันธุ์ไม้ ชื่อพันธุ์ไม้ที่ต้องใช้ตกแต่งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

- วางแผนการขยายพันธุ์ไม้ที่จำเป็นในการใช้ตกแต่งภายในโรงเรียน

- ดำเนินการขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา

- ดำเนินการขยายพันธุ์ต้นดอกดาวเรือง จำนวน 1,000 ต้น 

- ประเมิน สรุปผลการการขยายพันธุ์และการดูแลรักษา เพื่อวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

แผนงาน : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิดาภา    แสงประดับ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จิดาภา    แสงประดับ
กำหนดการ
6.1.5 การขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้พุ่มตามฤดูกาล ตลอดปีการศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ