Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ +

6.5.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลหรือสภาวะที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อโรงเรียน

- รายงานการดำเนินงานประจำวัน ฝ่ายบริหารทั่วไป

- คำร้องจากฝ่ายต่าง ๆ บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- จุดเสี่ยง จุดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.5.2 วางแผนการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการ

6.5.2.1 สภาวะที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อโรงเรียน

- การเสื่อมสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร

- จุดที่จะถูกรุกรานจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

- จุดสกปรกที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

- จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุของบุคคลในโรงเรียน

- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน พืช ต้นไม้ และความสวยงามของ

ภูมิทัศน์

6.5.2.2 ความสะอาดของโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการ อาคาร และบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

6.5.3 ดำเนินการตามแผนการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการ

6.5.4 บันทึกภาพและจัดทำรายงานนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการ

6.5.5 นำส่งรายงานการนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการแก่ผู้อำนวยการ

6.5.6 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.5.7 นำผลการดำเนินงานมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป

แผนงาน : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิดาภา    แสงประดับ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จิดาภา    แสงประดับ
กำหนดการ
6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ