Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น +

6.6.1 วางแผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.3 สรุปรายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.4 นำสรุปผลการกำกับติดตามในแต่ละระดับชั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นและรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ

6.6.5 นำผลสรุปของการกำกับติดตาม ของคณะกรรมการบริหารระดับชั้นไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่1/2561 (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่1/2561 (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่2/2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่2/2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่3/2561 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่3/2561 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่4/2561 (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่4/2561 (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่5/2561 (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่5/2561 (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่6/2561 (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่6/2561 (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่7/2561 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่7/2561 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่8/2561 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่8/2561 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่9/2561 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่9/2561 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่10/2561 (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่10/2561 (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่11/2561 (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่11/2561 (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่12/2561 (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่12/2561 (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่13/2561 (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่13/2561 (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่14/2561 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่14/2561 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่15/2561 (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่15/2561 (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่16/2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่16/2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่17/2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่18/2561 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่18/2561 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่19//2561 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่19//2561 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่20/2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่20/2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่21/2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่21/2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่22/2561 (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่22/2561 (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 ฝ่าย : งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่18/2561
วันที่ 17 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.30-12.00 ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่18/2561  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] กก.ระดับชั้น >> รายงานระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครั้งที่ 23 วันที่ 10 – 15 มกราคม 2562
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ