Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา +

6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลครูแสนดี รางวัลคุรุสดุดี เป็นต้น 

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท (วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
- จัดเก็บเอกสารเรื่อง รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
จัดเก็บเอกสารเรื่อง รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 11 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-11.00 จัดเก็บเอกสารเรื่อง รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปี พ.ศ.2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปี พ.ศ.2562
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ