Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 งานหลักสูตรและการสอน +

6.1.1 ศึกษาข้อมูลการออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย  

6.1.2 วางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับแก้ไขหลักสูตร

     - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการสอน

     - ประชุมชี้แจงและร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

     - จัดหาคู่มือครูระดับชั้น ป.1-ป.6  

6.1.3 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และใช้หลักสูตร สร้างสื่อและวิจัยในชั้นเรียน

     - จัดให้มีการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

     - จัดให้มีการผลิตสื่อเทคโนโลยี ประกอบด้วยจุดประสงค์ ออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลิตสื่อ ทดลองใช้สื่อ ปรับแก้ไข

     - จัดให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน ดำเนินการดังนี้ การวิเคราะห์ปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา กำหนดหัวข้อวิจัย ดำเนินการวิจัย สรุปการวิจัย ส่งงานวิจัย หากมีโอกาสนำเสนองานวิจัย

6.1.4 กำกับติดตามการใช้หลักสูตร

     - วางแผนในการติดตามโดยการกำหนดรูปแบบ และวิธีการ

     - ดำเนินการติดตาม

     - ประเมินและสรุปผล

     - นำสรุปผลการประเมินมาพัฒนาในปีต่อไป

6.1.5 วัดและประเมินผล

     - วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผล สรุปปัญหา หาแนวทางการแก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด สรุปผลเพื่อนำมาใช้พัฒนาต่อไป

6.1.6 ประเมินการใช้หลักสูตร

     - วางแผนในการประเมินหลักสูตร

     - จัดทำแบบประเมินการใช้หลักสูตร

     - ประเมินการใช้หลักสูตร

     - นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 งานหลักสูตรและการสอน
- 6.1 งานหลักสูตรและการสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1 งานหลักสูตรและการสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานหลักสูตร ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
กำหนดการ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
วันที่ 17 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-14.55

บันทึก VDO การสอน 10 นาที ครูภณัชภรณ์ กาวิละ ม.สงกรานต์ แสงแก้ว ครูอรวรรณ สินารุณ ครูธนพร พันธ์ศุภะ ครูฐาปนี สิทธิเลิศ ครูธนาภา ปาจุวัง ครูสุพรรณา อินทรัสมี ม.กิตติศักดิ์ คำเรือง

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3) มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ