Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การนำนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯ +

6.4.1 รับหนังสือเข้าจากสำนักพระราชวังและวางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 ประสานงานตอบรับและเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณการเงิน การบัญชี

6.4.3 นำคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและนักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์เข้าร่วมรับเสด็จฯ

6.4.4 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ทางสำนักพระราชวัง

6.4.5 ประเมินสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 การนำนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯ
- งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เดินทางเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 ม.ค. 2562 (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
แผนงาน : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
กำหนดการ
งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 22 มกราคม 2562

สถานที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] แจ้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อบุคลากรและนักเรียนเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ