Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย +

6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

6.3.2 กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่าย

6.3.3 ดำเนินการ/ให้คำแนะนำ/ปรึกษา

6.3.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.3.5 ประชุม ชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย

6.3.6 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.3.7 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการวางการดำเนินงานพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
กำหนดการ
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 18 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-15.00 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2561  อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ