Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ) +

6.2.1 จดหมายออก          

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและวางแผนดำเนินงาน        

- รับจดหมายที่ต้องแจกจ่ายตามหน่วยงานต่าง ๆ มาประสานต่อหน่วยงานภายในในกรณีภายนอกประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักผู้อำนวยการ        

- ร่างและจัดทำจดหมาย ตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้อง ส่งมอบให้กับงานที่เกี่ยวข้องหรือส่งงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน        

- นำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติ 

- นำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ    

- ออกเลขโดยงานสารบรรณ             

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสาร

ต่าง ๆ 

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทันเวลาตามที่กำหนด            

- บันทึกจัดเก็บข้อมูลสำนักผู้อำนวยการ

- ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

6.2.2 บันทึกข้อความ        

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและวางแผนดำเนินงาน        

- ร่างและจัดทำบันทึกข้อความตามที่ได้รับมอบหมาย       

- ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไขบันทึกข้อความ    

- นำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติ          

- นำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ    

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสาร

ต่าง ๆ   

- บันทึกจัดเก็บข้อมูลสำนักผู้อำนวยการ 

- ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

6.2.3 คำสั่ง        

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและวางแผนดำเนินงาน                    

- จัดทำคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย     

- ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไขคำสั่ง   

- ส่งเอกสารให้กับทางงานธุรการ-การเงินและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการเพื่อให้ผู้อำนวยการลงนามแต่งตั้ง   

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และฝ่ายต้นสังกัดได้รับทราบโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสาร

ต่าง ๆ   

- นำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติ          

- นำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ    

- ออกเลขโดยงานสารบรรณ             

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสาร

ต่าง ๆ   

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทันเวลาตามที่กำหนด            

- บันทึกจัดเก็บข้อมูลสำนักผู้อำนวยการ

- ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

6.2.4 พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ของสำนักผู้อำนวยการ    

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและวางแผนดำเนินงาน                    

- จัดพิมพ์เอกสาร 

- ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข ความถูกต้องของแบบฟอร์มและพิสูจน์อักษร 

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทันเวลาตามที่กำหนด            

6.2.5 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ)
- 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ) (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
กำหนดการ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 30 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ) มิส  พัชราภรณ์    กาวินา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ