Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ +

6.6.1 ศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ รายงานสรุปงบประมาณ มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แผนปฏิบัติการประจำปี 

6.6.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน/ออกแบบการดำเนินงาน        

6.6.3 ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการและประสานหน่วยงานสำนักผู้อำนวยการ 

6.6.4 ตรวจทาน/แก้ไขแผนปฏิบัติการประจำปี สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ 

6.6.5 ดำเนินการสรุป รวบรวม จัดเก็บ รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ         

6.6.6 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ
- 6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- 6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
กำหนดการ
รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ
วันที่ 21 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ) มิส  พัชราภรณ์    กาวินา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ