Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน +

6.3.1 รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

6.3.2 วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

6.3.3 กำหนดปฏิทินการติดตาม ประสานงาน

6.3.4 แจ้งปฏิทินการติดตามประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

6.3.5 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประสานงานตามแผนงานที่วางไว้

6.3.6 ดำเนินการสรุป รวบรวม จัดเก็บ รายงานการติดต่อประสานงาน

6.3.7 ติดตามประเมินผลการประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน

6.3.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ฝ่ายบุคลากรติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายบุคลากร และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562
วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.00-17.00 ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ