Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 +

6.7.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ

6.7.2  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินการ

6.7.3  ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลในการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561

6.7.4  ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

6.7.5  แจกหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6.7.6  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ขอสารเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- การบันทึกภาพสำหรับจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 ฝ่าย : งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
กำหนดการ
ขอสารเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ขอสารเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ