Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษสำหรับบุคลากรในสังกัด (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- สรุปผลสำรวจการจัดทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าโครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิก ฌคป. (สมาชิกอาวุโสโนเปย์) (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรขอพบผ.อ.เพื่อนำเสนอกิจกรรมทัศนศึกษาครูและการซื้อIPAD (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 เม.ย. 2562)
- การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 เม.ย. 2562)
- การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 เม.ย. 2562)
- การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 เม.ย. 2562)
แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
ฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561
วันที่ 17 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-17.00 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ