Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม +

6.12.1 ศึกษาผลสรุปกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา 2560

6.12.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.12.3 ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบกิจกรรมและรณรงค์ให้นักเรียนร่วมบริจาค

6.12.4 ดำเนินการตามแผนงาน

- กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม

1) รับจดหมายจากหน่วยงานภายนอก/ครูที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนนอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล/แจ้งรายชื่อผู้ปกครองที่เสียชีวิต

2) ขอรายละเอียดเพื่อเบิกงบประมาณ

3) ส่งมอบเงินให้กับหน่วยงานภายนอก/ครูที่ปรึกษา

 - มงฟอร์ตช่วยชาติช่วยสังคม

1) เตรียมคู่มือบันทึกและถุงผ้าเพื่อรับบริจาคให้ครูที่ปรึกษา

2) รณรงค์ให้นักเรียนร่วมกันบริจาคแต่ละวัน

3) ส่งมอบเงินให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี 

- มงฟอร์ตร่วมใจบรรเทาภัยหนาว

1) ทำเรื่องจัดซื้อผ้าห่ม

2) เบิกงบประมาณ

3) ส่งมอบ ผ้าห่ม/ของขวัญให้กับกิจกรรมคริสต์มาส

4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมคริสต์มาสตามหนังสือเข้าหน่วยงานภายนอก

- โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

1) รับจดหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) เบิกงบประมาณ

3) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

- งานทุนการศึกษา

1) แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา

2) ประชุมวางแผนในการดำเนินงาน

3) พิจารณาระเบียบ หลักเกณฑ์ การให้ทุนการศึกษาทั้งทุนการศึกษาภายใน และการสอบชิงทุนการศึกษา

4) ประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการฯ

5) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการทุนการศึกษา ภายในและการสอบชิงทุนการศึกษา

6) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

7) รวบรวมยอดผู้สมัคร

8) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน และกรรมการการสอบชิงทุนการศึกษา

9) ดำเนินการเยี่ยมบ้านและดำเนินการสอบชิงทุน การศึกษา

10) นำข้อมูลนำเสนอให้คณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณา

11) นำเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการอนุมัติ

12) ดำเนินการให้ทุนการศึกษา

13) ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 

6.12.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน

6.12.6 บันทึกข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน

6.12.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.12.8 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม
- 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- งานอภิบาลแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนจิตตาภิบาล (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ตัวแทนกรรมการระดับชั้น ป.3 ครู และงานอภิบาลร่วมวางพวงหรีด (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2561 (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- งานอภิบาล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561 (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ประจำปี 2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- ตัวแทนครูร่วมแสดงความเสียใจ งานศพผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4/6 (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ ต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง (วันที่ 9 ก.พ. 2562)
- 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-11.00

ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ