Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด +

6.7.1 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

6.7.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
     - เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน
     - แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ
     - เอกสารใบรับรองความประพฤติ 
     - เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)
     - หนังสือเข้า/หนังสือออก/บันทึกข้อความ
     - เอกสารในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
     - สัญญาจ้างการทำงาน
     - เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู
     - เอกสารประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
     - กระเช้า/ของขวัญ (เยี่ยมไข้/คลอดบุตร/สมรส)
     - กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมระหว่างเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมทัศนศึกษา
     - พิซซ่าวันคล้ายวันเกิด
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.7.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

6.7.4 ติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.5 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวจีน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- การยกเลิกและการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติ (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- สำรวจสถานที่สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Teacher Claire North และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Rowena Degino Komkham ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร (วันที่ 16 ต.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- การตรวจสอบเอกสารและการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss ฺBrigette Fernandez Madamba (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การตรวจสอบเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 25 ก.พ. 2562)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mrs. Marian Capispisan Delas Armas (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 7 มี.ค. 2562)
- การขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 7 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (วันที่ 11 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (วันที่ 12 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (วันที่ 13 มี.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 18 มี.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 19 มี.ค. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 27 มี.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 5 เม.ย. 2562)
- 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss ฺBrigette Fernandez Madamba
วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานที่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
18.30-20.00 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss ฺBrigette Fernandez Madamba  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ