Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น +

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประกาศผลและมอบรางวัล

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
- ครูปิ่นแก้ว ไชยสลี ครูที่ปรึกษา ป.3/2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 ของยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องการมอบรางวัลครูในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- จัดเก็บเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลฯ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- การมอบรางวัลให้แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- จัดเก็บเอกสารการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- จัดเก็บเอกสารเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- ครูธิดาพร ทองคำ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/9 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
- จัดเก็บหนังสือเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเชิดชูเกียรติรางวัล "Super Leader & Super Teacher 2019" รุ่นที่ 3 (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private School Teacher Award 2019) (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
จัดเก็บหนังสือเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเชิดชูเกียรติรางวัล "Super Leader & Super Teacher 2019" รุ่นที่ 3
วันที่ 24 มกราคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-09.00 จัดเก็บหนังสือเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเชิดชูเกียรติรางวัล "Super Leader & Super Teacher 2019" รุ่นที่ 3  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเชิดชูเกียรติรางวัล "Super Leader & Super Teacher 2019" รุ่นที่ 3
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ