Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2) +

6.4.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 กำหนดปฏิทิน

6.4.3 จัดทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

6.4.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4.5 แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

6.4.6 สรุปผล และนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)
- แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2
วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-09.15 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ