Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก +

6.7.1 ศึกษาข้อมูลจากการรับหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 

6.7.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรม

6.7.3 ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

6.7.4 จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

6.7.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล

6.7.6 นำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 22 ก.ย. 2561)
- ส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- ส่งครูและนักเรียนเข้ารับทุนสนับสนุนโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 23 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- ส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 12 ม.ค. 2562)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- นักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศเข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
กำหนดการ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 มกราคม 2562

สถานที่ ห้องลีลาวดี 1-2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.30-17.00 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ห้องลีลาวดี 1-2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ