Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.9 กิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี RECITAL +

ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

      - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

      - ดำเนินการจัดการแสดง

      - ประเมินผล และสรุปการจัดการแสดงความสามารถ

      - รายงานผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
กำหนดการ
กิจกรรม Recital 2018
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-08.30 นักแสดงลงทะเบียน รายงานตัว  อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 1 มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
 
08.30-09.00

เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าห้องประชุม

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี  
09.00-09.10

ต้อนรับท่านประธาน

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  
09.10-10.30 เริ่มการแสดง  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  
10.30-11.00

ประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักแสดง

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  
11.00-11.15 ประธานกล่าวแสดง ความยินดีแก่นักแสดง  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต  
11.15-11.30 ถ่ายภาพแสดง ความยินดีร่วมกับนักแสดง  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4) มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ไฟล์กำหนดการ

•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เรียนเชิญ ท่านผู้อำนวนการเป็นประธานฯ
  - [บันทึกข้อความ] สรุปประเมินผลการแสดงผลงานทางด้านดนตรีของ นักเรียน ประเภทคีย์บอร์ด เปียโนและกีตาร์ประจำปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ