Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 การทดสอบระดับชาติ +

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการทดสอบระดับ FSGST, O-NET, NT และ LAS

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนรองรับการทดสอบระดับชาติ

6.5.3 ประสานครูผู้สอน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยฝึกทำข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.5.4 ทดสอบเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยวัดความรู้จากข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง    การเรียน

     - ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน

6.5.5 จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ

     - ค่าจัดอาหารว่าง (O-NET, NT และ LAS)

6.5.6 สรุปผลการทดสอบระดับชาติ

6.5.7 รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติเพื่อวางแผนการในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 การทดสอบระดับชาติ
- 6.5 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.5 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ FSG และ FSGST (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.6 ปี 2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- จัดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ก.พ. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ NT ป.3 ปี 2561 (วันที่ 4 มี.ค. 2562)
- จัดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.6 ปี 2561
วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.30-13.00 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.6 ปี 2561 วันที่ 31 มกราคม 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์  12.30 - 13.00 น.

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมแนวทางการจัดสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ