Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด +

6.1.1 วางแผน กำกับ ติดตาม นักเรียนชั้น ป.6 ด้านการเรียน และพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

6.1.2 ดำเนินการกำกับ ติดตามนักเรียนชั้น ป.6 ดังนี้

- ใช้วิธีการสุ่มทดสอบความรู้นักเรียน โดย สอบถามความรู้นักเรียนหน้าแถว

- ดูแล กำกับ ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

6.1.3 สรุปผลการกำกับติดตามด้านนักเรียนชั้น ป.6

6.1.4 รายงานผลการกำกับ ติดตามด้านนักเรียนชั้น ป.6 ให้คณะกรรมการบริหารระดับชั้นและผู้อำนวยการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นในแต่ละวาระ

6.1.5 มอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่มีผลการประเมินดีเด่น

6.1.6 นำสรุปผลการกำกับติดตามด้านนักเรียนชั้น ป.6 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นแต่ละวาระไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประชุมร่วมกับงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.6 (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมสังเกตการณ์การเดินแถวขึ้นห้องเรียนหลังเคารพธงชาติของนักเรียนป.4-6 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมสังเกตการณ์การเดินแถวเปลี่ยนห้องเรียนของนักเรียนป.4-6 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนชั้นป.4-6 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้นป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่ห้องเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 ต.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ป.6/6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดการมีระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าชมภาพยนตร์ (วันที่ 30 ต.ค. 2561)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
- งานบริหารระดับชั้นป.6 แจ้งรายละเอียดในการสอบO-NET ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.6 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 ฝ่าย : งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
กำหนดการ
งานบริหารระดับชั้นป.6 แจ้งรายละเอียดในการสอบO-NET ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.6
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.00 งานบริหารระดับชั้นป.6 แจ้งรายละเอียดในการสอบO-NET ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.6  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ