Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2561 (วันที่ 29 ก.ย. 2561)
- ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
แผนงาน : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)
กำหนดการ
ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562
วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานที่ บ้านเทพฯ อาทร
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
18.00-19.00 ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562  บ้านเทพฯ อาทร มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562)  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ