Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 26 ต.ค. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการ ป.3 (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษา ป.3 (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
กำหนดการ
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.15 ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  อาคาร Simeon 1932(ห้องสำนักงาานสระว่ายน้ำ) มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ