Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 งานงบประมาณ +

6.4.1 ร่วมวางแผนรวบรวมจัดทำงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ

6.4.2 วางแผนกำหนดตารางงานงบประมาณในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน

6.4.3 ตรวจสอบและบันทึก งบประมาณ

6.4.4 ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการรับเงินประจำวันของโรงเรียน

6.4.5 ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและเช็ค

6.4.6 ตรวจสอบ บันทึก และรายงานการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ

6.4.7 ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวันและเงินคงเหลือประจำวัน เงินเข้าออกตู้นิรภัย

6.4.8 ตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อย

6.4.9 ตรวจสอบใบสรุปค่าใช้จ่ายโรงอาหารและมินิมาร์ท

6.4.10 กระทบยอดเอกสารการจ่ายเงิน(เจ้าหนี้ต่างๆ)

6.4.11 จัดทำเงินเดือนคนงาน เงินเดือนครูต่างชาติ เงินเดือนคณะภราดา

6.4.12 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน

6.4.13 คำนวณค่าดูแลตอนเย็น วันเสาร์ ภาคฤดูร้อน (โครงการสอนเสริม)

6.4.14 จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายส่งเขตพื้นที่

6.4.15 คำนวณประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำ และตรวจเช็คงบประมาณ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี

6.4.16 ประเมินงานงบประมาณและนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
กำหนดการ
รับการตรวจสอบบัญชี การเงิน จากมูลนิธิฯ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-12.00 รับการตรวจสอบบัญชี การเงิน จากมูลนิธิฯ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน) มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] กำหนดการตรวจ นิเทศ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ