Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ +

6.2.1 วางแผนกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ วิธีการในการนิเทศ

6.2.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบ 

6.2.3 ติดตามให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน     

6.2.4 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.2.5 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)        

6.2.6 รายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 19 ก.ย. 2561)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฉลองครบรอบ 88 ปีมงฟอร์ต (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ การนำเสนอกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- ประชุมนำเสนอการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- สำนักฯขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอข้อมูลประกาศโรงเรียนปี 88 ปฏิรูปการศึกษา (วันที่ 17 เม.ย. 2562)
- 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-15.30

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ