Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ +

6.3.1 ประชุมวางแผนและกำหนดการการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.3.2 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้

6.3.3 นำผลการนิเทศไปแจ้งให้ครูผู้สอนเพื่อทำการพัฒนาต่อไป

6.3.4สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ

6.3.5นำสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ
- 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 6 ก.พ. 2562)
- นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.45-15.45 นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ